Onze werkwijze

Als schadelijder heeft u recht op een schadevergoeding van de aansprakelijke partij. Ook als zwakke weggebruiker – als (elektrische) fietser, voetganger, bestuurder van een (elektrische) step of passagier van een motorrijtuig – heeft u altijd recht op een integrale schadevergoeding voor uw letselschade, zelfs als u voor dit ongeval verantwoordelijk bent. Maar het is niet altijd eenvoudig om deze schadevergoeding ook daadwerkelijk te ontvangen. Bovendien laat een ongeval naast menselijke schade (morele schade, huishoudelijke schade, esthetische schade, hulp van een derde persoon, genoegenschade, genegenheidsschade, pretium doloris, blijvende ongeschiktheid/invaliditeit, …) en materiële schade (voertuigschade, kledijschade, loonverlies, …) ook vaak emotionele sporen na.

Hulp van een expert

Daarom schakelt u bij een letselschade best de hulp in van een expert die snel en doeltreffend alles in het werk stelt om uw dossier op een correcte en efficiënte manier af te handelen en dit binnen redelijke termijnen. CSB beschikt als gespecialiseerd letselschadebureau over de knowhow en ervaring om dit voor u te verwezenlijken, vanaf de dag van het ongeval tot de finale ondertekening van de dadingsovereenkomst.

Ieder dossier start met een uitgebreid verkennend gesprek met uzelf, uw vertrouwenspersoon en/of uw makelaar. Tijdens dit onderhoud vervolledigen we het administratief dossier, bepalen de verdere strategie en antwoorden op al uw vragen. Empathie, een heldere communicatie en een persoonlijke aanpak staan hierbij centraal.


Onze ervaring leert ons dat een letselschade vaak gepaard gaat met heel wat emotionele schade voor uzelf en uw dierbaren. We begrijpen het als u zich 1001 vragen stelt. Gelukkig biedt CSB u de ruimte om deze vragen te stellen. We luisteren naar uw verhaal, bespreken uw specifieke situatie en geven een duidelijk antwoord op al uw vragen. We ontmoeten elkaar in uw vertrouwde omgeving zodat we een vertrouwensrelatie kunnen opbouwen die de verdere minnelijke afhandeling van uw letselschadedossier zal vereenvoudigen.

1

Om efficiënt te werk te gaan stellen wij een plan van aanpak op voor de verdere administratieve opvolging van uw dossier. Wij geven de nodige uitleg en toelichting over de verdere procedure en verzamelen alle documenten die we nodig hebben om uw administratief dossier te vervolledigen.

Is in uw dossier bijkomend advies nodig van een medisch expert? In dat geval doen wij vanzelfsprekend het nodige om een raadsgeneesheer te gelasten om uw medische belangen zo optimaal mogelijk te laten verdedigen.

2

Zodra uw medische toestand volgens de raadsgeneesheren gestabiliseerd is (= consolidatie), zal CSB op basis van het medisch dossier en de ontvangen documenten een voorlopig ontwerp van schadevordering opmaken. Wij realiseren dit ontwerp binnen een redelijke termijn, afhankelijk van de complexiteit van het dossier.

3

Na afronding van uw ontwerp van schadevordering, ontvangt u een kopie met de nodige feedback en passen we deze aan waar nodig. Na akkoord van de schadelijder maakt CSB de definitieve schadevordering over aan de verzekeringsmaatschappij van de verantwoordelijke partij.

Afhankelijk van de reactiesnelheid van de tegenpartij zorgt CSB ervoor dat uw dossier minnelijk wordt afgehandeld binnen een redelijke termijn van 3 à 4 maanden na de verzending van de definitieve schadevordering. In geval van een minnelijk akkoord, hetgeen in ruim 95% van onze dossiers het geval is, volgt de uitbetaling van de schadevergoeding na ondertekening van een dadingsovereenkomst. 

Ieder dossier is uniek, net zoals onze aanpak. CSB behandelt uw dossier in volledige transparantie gedurende het gehele traject: alle betrokkenen (schadelijder, rechtsbijstandverzekeraar, makelaar, …) ontvangen altijd een kopie van de opgemaakte schadevordering en worden stipt op de hoogte gehouden van de verdere afhandeling van uw dossier en het resultaat van onze onderhandelingen.

4

Maak een
afspraak

Laat uw belangen behartigen door experten in letselschade.

Voor
wie?

CSB is er voor slachtoffers én voor professionals die nood hebben aan gespecialiseerd advies in letselschadedossiers.